null

Budowa geologiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budowa geologiczna i rzeźba terenu są elementami kształtującymi układ przestrzenny Warszawy, jej system przyrodniczy, a przede wszystkim układ sieci hydrograficznej. Są także naturalnymi czynnikami, które decydują o walorach krajobrazowych miasta.

Budowa geologiczna rozstrzyga także o ilości i jakości zasobów wód podziemnych oraz o warunkach geologiczno-inżynierskich, przesądzających o sposobie posadowienia obiektów budowlanych. Procesy geomorfologiczne, kształtujące rzeźbę rejonu Warszawy związane są z działalnością akumulacyjną i denudacyjną lądolodu w okresie plejstocenu oraz z działalnością akumulacyjną i erozyjną wód płynących pra-Wisły i Wisły współczesnej. Doprowadziły one do powstania zasadniczych jednostek geomorfologicznych: − Równiny Warszawskiej – wysoczyzny morenowej, zajmującej niemal całą lewobrzeżną część Warszawy, zbudowanej z glin zwałowych i osadów wodnolodowcowych leżących na mocno zniszczonej sfałdowanej powierzchni iłów plioceńskich; − Równiny Wołomińskiej – wysoczyzny morenowej, zajmującej południowo-wschodni fragment miasta, zbudowanej z glin zwałowych pokrytych piaskami eolicznymi, tworzącymi rozległe wydmy; − Doliny Wisły – zbudowanej z osadów rzecznych, piasków i mad, które uformowały tarasy rzeczne i koryto.
Szczegółowych informacji na temat budowy geologicznej Warszawy można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, który udostępnił Szczegółowe Mapy Geologiczne Polski w skali 1:50000 wraz z objaśnieniami. Więcej informacji znajduje się na stronie https://geologia.pgi.gov.pl

Formami eksponowanymi i wyróżniającymi się w krajobrazie miasta są: Skarpa Warszawska – erozyjna krawędź Równiny Warszawskiej, niskie skarpy tarasu nadzalewowego po obu stronach rzeki, wzgórza wydmowe na wysokich tarasach i wysoczyźnie, doliny Potoku Służewieckiego i rzeki Wilanówki, liczne starorzecza Wisły, jeziorka i stawy oraz formy antropogeniczne, jak wzgórza nasypowe gruzowo – ziemne oraz wzniesienia systemu obronnego fortów warszawskich. Obciążanie krawędzi i stoku Skarpy Warszawskiej obiektami budowlanymi i nasypami przyczynia się do zaburzenia struktury geologicznej i powstawania osuwisk. Tereny o niekorzystnych warunkach budowlanych (słabonośnych gruntach i płytko występujących wodach gruntowych) stwierdzono m. in. w Wawerze, północnej część Gocławia w rejonie Starej Pragi Targówka północnej i wschodniej Białołęki Kępy Tarchomińskiej na tarasie zalewowym Wisły i podskarpiu w Wilanowie„w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego w Dolinie Służewieckiej na Kępie Potockiej na terenie Nowego Wawrzyszewa. Niekorzystnymi warunkami budowlanymi charakteryzują się także miejsca występowania młodych nasypów budowlanych w rejonie: Kawęczyna ulic Ostrobramskiej i Płowieckiej Starej Pragi i Portu Praskiego Targówka Przemysłowego EC Żerań i Piekiełka tereny pokryte młodymi nasypami mokotowskiego i staromiejskiego odcinka Skarpy Warszawskiej Powiśla i części Śródmieścia.