null

Czym jest Program Czyste Powietrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama, widok z lotu ptaka na dzielnicę Wawer, domy, drzewa, zieleń, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Celem realizowanego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W osiągnięciu celu pomaga dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów programu.

Program Czyste Powietrze realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., zaś zakończenie wszystkich prac objętych umową dotacji musi nastąpić do 30.06.2029 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Jakie przedsięwzięcia można zgłaszać 

Do Programu Czyste Powietrze można zgłaszać przedsięwzięcia planowane, a także realizowane i zakończone, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wymagana dokumentacja programu, obowiązująca od 1.01.2023, znajduje się tutaj: https://portal.wfosigw.pl/sciezka-przez-wfosigw.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia zawiera jednocześnie oświadczenie woli Wnioskodawcy o zawarciu umowy o dofinansowanie na warunkach opisanych w tym wniosku, a także akceptację możliwości przeprowadzenia kontroli lub audytu przez NFOŚiGW, WFOŚiGW lub inne uprawnione instytucje i ograny.

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, właściwy WFOŚiGW przekazuje do Wnioskodawcy za pośrednictwem e-mail lub pocztą oświadczenie o akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z numerem zawartej z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie. Po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia Beneficjent Programu Czyste Powietrze składa wniosek/wnioski o płatność, podając otrzymany numer umowy i dołączając odpowiednią dokumentację, co stanowi podstawę do wypłaty dotacji.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze definicje i wytyczne, istotne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu Czyste Powietrze. Bardziej szczegółowe porady oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku w systemie GWD dostępne są dla mieszkańców Warszawy podczas dyżurów doradców energetycznych https://warszawa19115.pl/-/doradcy-energetyczni-dla-mieszkańców-stolicy. Doradcy m.st. Warszawy nie obsługują ścieżki bankowej programu.

Warszawska dotacja na wymianę kopciuchów

Jednocześnie przypominamy, że osoby zamieszkałe na terenie stolicy, które nie kwalifikują się do Programu Czyste Powietrze, mogą skorzystać z dotacji warszawskiej na wymianę kopciuchów https://um.warszawa.pl/kopciuchy oraz na odnawialne źródła energii https://eko.um.warszawa.pl/-/instalacje-oze

Ulga termomodernizacyjna

Ponadto właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na  termomodernizację swoich domów są uprawnieni do ulgi termomodernizacyjnej https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/, przy czym odliczeniu od podstawy opodatkowania nie podlegają otrzymane kwoty dotacji w ramach m.in. programu dotacji miejskiej czy programu Czyste Powietrze.