null

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2024 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), położonych na terenie Warszawy.

Jest to działanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” (dalej: MIAD 2024). Informacje o inicjatywie dostępne są na stronie internetowej samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.

Nabór wniosków trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy na 2024 rok.

Kto może się ubiegać o dotację:

Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych) na terenie m.st. Warszawy.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

 • budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, odnowa lub remont infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, a także zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

 • ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego.

Uwaga: Dopuszczalne jest złożenie wniosków na realizację maksymalnie jednego zadania na każdy ROD.

Dotacja celowa nie może zostać przeznaczona na wydatki:

 • związane z wydarzeniami o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym oraz zapewnieniem organizacji, zabezpieczenia i oprawy takich wydarzeń,

 • dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnień formalno-prawnych, nadzoru inwestorskiego i budowlanego, obsługi geodezyjnej, zakupu map, wypisów z rejestru gruntów, wypisów z ksiąg wieczystych, prac archeologicznych, przedłużenia gwarancji, kosztów obsługi bankowej i finansowej, itd., a także wykonania tablicy informacyjnej na zakończenie realizacji danej inwestycji.

Wysokość dotacji:

Dotacja celowa może być udzielona do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania, ale nie może przekraczać kwoty 40 000 zł.

Stowarzyszenie Ogrodowe musi zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów kwalifikowalnych zadania oraz zapewnić środki na pozostałe koszty niekwalifikowalne.

Jak złożyć wniosek:

Czytelnie (na komputerze lub wielkimi literami) wypełnij dwa wnioski:

 1. Pierwszy wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 2. Drugi wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie zadania do udziału w MIAD - Mazowsze dla działkowców 2024.

Pamiętaj, wniosek musi zawierać:

 • pełną nazwę wnioskodawcy, wskazanie jego adresu i numeru NIP;

 • imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu wnioskodawcy;

 • nazwę zadania, która musi przedstawiać przedmiot inwestycji, nazwę ogrodu działkowego w formie „ROD ...”, a jednocześnie być zwięzła i krótka (nie należy stosować w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek ewidencyjnych, informacji dotyczących zakresu zadania);

 • opis planowanego do realizacji zadania wraz ze wskazaniem miejsca i celowości jego realizacji;

 • wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wyszczególnienie źródeł ich finansowania;

 • ramy czasowe realizacji zadania, tj.: planowaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia zadania;

 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące kwestii odzyskiwania podatku VAT;

 • podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Uwaga: Do wniosku dołącz dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby, które podpisały wniosek oraz dodatkowo dokument potwierdzający konieczność realizacji wnioskowanego zadania.

Gdzie złożyć wniosek:

 • osobiście w:

 • kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2 w Warszawie lub

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy w Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie;

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

 • Urząd m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub

 • Biuro Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Uwaga: Opisz kopertę: „MIAD - Mazowsze dla działkowców 2024”;

 • elektronicznie poprzez platformę ePUAP pod adresem /UMSTWarszawa/skrytka;

 • elektronicznie poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: sekretariat.bos@um.warszawa.pl.

Ważne informacje:

 • Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia.

 • Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wpływu poprawnie wypełnionych dokumentów.

 • Datą złożenia wniosku jest data wpływu poprawnie wypełnionych dokumentów do Urzędu m.st. Warszawy.

 • W przypadku złożenia niepoprawnych dokumentów, wniosek będzie rozpatrywany dopiero po jego uzupełnieniu.

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Wyjaśnienia i konsultacje dotyczące analizy i oceny wniosków, można uzyskać pisząc na adresy:

Załączniki: