null

Inne inwestycje ekologiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne inne niż wymienione w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. jako priorytetowe, opisuje załącznik 10 do uchwały. Obejmuje on ogólne zasady udzielania dotacji.

Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji zostanie określona na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, dotyczących m.in. rodzaju inwestycji, jej zakresu, wpływu inwestycji na środowisko, planowanego efektu rzeczowo-ekologicznego – z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są od 2 stycznia do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, przy czym wnioski, na które nie udzielono dotacji nie będą rozpoznawane w kolejnych latach.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie BIP:

Pamiętaj!

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 

22 44-32-519

22 44-32-577

22 44-32-586

22 44-32-574

22 44-32-592

Umów się!

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta.

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich – na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. 

W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.