null

Inne inwestycje ekologiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne inne niż wymienione w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. (ze zm.) jako priorytetowe, opisuje załącznik 10 do uchwały. Obejmuje on ogólne zasady udzielania dotacji.

Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji zostanie określona na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, dotyczących m.in. rodzaju inwestycji, jej zakresu, wpływu inwestycji na środowisko, planowanego efektu rzeczowo-ekologicznego – z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są od 2 stycznia do 31 stycznia roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w roku 2024 rozpoczyna się 2 stycznia 2024 r. i kończy 31 stycznia 2024 r.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, przy czym wnioski, na które nie udzielono dotacji nie będą rozpoznawane w kolejnych latach.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie BIP.

Pamiętaj!

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 

22 44 32 519

22 44 32 586

22 44 32 574

22 44 32 592

22 44 32 567

22 44 32 535

Umów się!

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna (np. z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji), umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.