null

Inżynierowie Nowej Generacji – wspólna inicjatywa na rzecz klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Inżynierowie Nowej Generacji to wspólny projekt miasta, Politechniki Warszawskiej, Ambasady Danii i firmy Danfoss, w ramach którego studenci i naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowują plan dekarbonizacji wybranych budynków w Warszawie do 2050 r. Plan będzie zawierał zestaw rekomendacji w zakresie modernizacji miejskich budynków, a jego wnioski będzie można przełożyć także na inne budynki o podobnym charakterze.

Sektor energii i budynków jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Warszawie. Odpowiada za ok. 80 % emisji, co wynika głównie z charakterystyki miejskich budynków oraz ich użytkowania. Znaczny odsetek stanowią budynki nieefektywne energetycznie, co oznacza, że duża część zużywanej energii jest bezpowrotnie marnowana. Straty energii można jednak zminimalizować poprzez modernizację istniejących budynków oraz wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w nowych inwestycjach.

O projekcie

Projekt Inżynierowie Nowej Generacji jest realizowany od 2021 roku i wpisuje się w działania miasta związane z promowaniem niskoemisyjnego i energooszczędnego budownictwa.

Koncentrujemy się na razie małych obszarach, na wybranych budynkach tak, aby można było skalować ten projekt na większe obszary i inne budynki – mówi dr hab. inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej.

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą prowadzić badania dzięki wsparciu ekspertów firmy Danfoss oraz wykładowców Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, a także na podstawie danych udostępnionych przez miasto, dotyczących konkretnych budynków.  Zestaw uzyskanych informacji pozwoli na opracowanie rekomendacji, które będzie można zastosować dla budynków o podobnej charakterystyce na obszarze całego miasta.

Z jednej strony studenci wykonują ćwiczenie na konkretnej lokalizacji, na konkretnym budynku,a z drugiej strony miasto dostaje zestaw konkretnych informacji, które może wprowadzić w życie – podkreśla Marcin Grądzki z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Planowany termin zakończenia projektu to I kwartał 2023 roku.

Inne projekty

To nie jedyny projekt tego typu, w którym naukowcy wspierają miasto w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz poprawą jakości życia mieszkańców. 

CoMobility to projekt łączący wyzwania z zakresu zrównoważonej mobilności i jakości powietrza. W ramach projektu analizowany jest ruch samochodowy jako czynnik wpływający na wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza. Uczestniczące w projekcie dzieci, rodzice i nauczyciele z trzech warszawskich szkół szukają możliwości ograniczenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie sposobów poprawy jakości powietrza.

Warszawski Indeks Różnorodności Biologicznej to projekt realizowany przy udziale naukowców z SGGW w celu wsparcia miasta w jeszcze bardziej efektywnych działaniach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Zebrane dane pozwolą na określenie aktualnego stanu bioróżnorodności oraz niezbędnych działań w celu zachowania i promowania bioróżnorodności w przyszłości.