null

Kierunki rozwoju miasta w Zielonej Wizji Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dążymy do tego, aby w Warszawie do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, a do 2030 roku zredukować emisję gazów cieplarnianych o 40%. Na jakiej podstawie określono kierunki działań w Zielonej Wizji Warszawy?

Zielona wizja Warszawy − główne obszary problemowe

Pierwszym etapem przygotowywania Zielonej Wizji Warszawy była inwentaryzacja danych dotyczących środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych. Na podstawie zgromadzonych informacji stworzono bazę danych składającą się ze 122 wskaźników. Na tej podstawie dokonano szczegółowej analizy stanu miasta i wskazano główne obszary problemowe, a są nimi:

  • zanieczyszczenie powietrza,
  • zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
  • emisje gazów cieplarnianych,
  • zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

Zielona Wizja Warszawy − jak osiągnąć założone cele klimatyczne w mieście

W Zielonej Wizji Warszawy opisujemy, co należy zrobić, aby osiągnąć założone cele klimatyczne. W dokumencie zostały wyznaczone zarówno długo-, jak i krótkoterminowe kierunki działań. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największy wpływ na redukcję emisji CO2 w mieście do 2050 roku będą miały:

  • dekarbonizacja energii elektrycznej z sieci krajowej i wzrost udziału rozproszonych źródeł energii odnawialnej (fotowoltaiki), co przyniesie 33% redukcji całkowitych emisji CO2 w mieście;
  • podnoszenie efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację i zmiana źródeł ogrzewania (31% redukcji emisji CO2); 
  • dekarbonizacja miejskiej sieci ciepłowniczej (12% redukcji emisji CO2);
  • poprawa efektywności energetycznej budynków usługowo-biurowych (16% redukcji emisji CO2);
  • zmiana rodzaju paliwa i środków transportu – zwiększenie dostępności transportu publicznego (9% redukcji emisji CO2).

Warszawa przyjęła bardzo ambitne cele redukcyjne jak na warunki polskie. Około 70% miejskich emisji dwutlenku węgla w mieście to emisje, których źródłem są elektrownie i elektrociepłownie podlegające administracji centralnej. Jednak Zielona Wizja Warszawy skupia się na takich kierunkach rozwoju i działaniach, na które miasto ma realny wpływ.