null

Klimat

Warszawa prowadzi liczne działania, które mają na celu ograniczenie zmiany klimatu oraz adaptacji do jej skutków.

Główne zadania m.st. Warszawy związane z klimatem to:

Projekt „Zielona Wizja Warszawy” (GCCAP)

>> Przejdź do wirtualnej platformy informacyjnej projektu

W dniu 20 kwietnia 2023 r. radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy” - kluczowego dokumentu, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

W 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta” (GCAP) połączonego na potrzeby Warszawy o komponent klimatyczny realizowany we współpracy z organizacją C40 (CAP – Climate Action Plan) – dążenie do neutralności klimatycznej. Projekt nazwany został „Zielona Wizja Warszawy” (składa się z komponentu GCAP i CAP).

W wyniku prac nad Zieloną Wizją zostanie przygotowany długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju i dążenia do neutralności klimatycznej do roku 2050, wraz z opracowaniem krótkoterminowych i realnych do wdrożenia celów. Przeanalizowane zostaną różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak energetyka i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmian klimatu, oświetlenie uliczne, transport miejski i inne, a efektem prac będzie zestaw szytych na miarę działań dla Warszawy.

Inwentaryzacja gazów cieplarnianych

W grudniu 2020 rozpoczęto wykonywanie diagnozy inwentaryzacji gazów cieplarnianych. Szczegółowa inwentaryzacja przeprowadzana jest według globalnej metodyki zgodnej z Global Protocol for Community-scale GHG Emission Inventories (GPC).

Warszawski Panel Klimatyczny

W listopadzie 2020 roku odbył się Warszawski Panel Klimatyczny, zorganizowany w formule panelu obywatelskiego - demokratycznej formy włączania mieszkańców i mieszkanek w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa w formule hybrydowej (z przewagą on-line ze względu na warunki epidemiczne).

Celem panelu było umożliwienie mieszkańcom i mieszkankom Warszawy wzięcia udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym zwiększenia efektywności energetycznej Warszawy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta. Panelistki i paneliści byli grupą 90 losowo dobranych osób, zróżnicowanych pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia. W toku obrad Panelu wypracowali oni przy pomocy ekspertów rekomendacje dla m.st. Warszawy.

Rekomendacje zaproponowane przez panelistów i panelistki oraz mieszkańców i mieszkanki m.st. Warszawy, a także ekspertów i strony panelu zostały poddane głosowaniu na ostatnim spotkaniu. Zgodnie z deklaracją Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego rekomendacje przyjęte w głosowaniu przez co najmniej 80% panelistów zostaną wdrożone. Podczas głosowania wyłoniono 49 takich rekomendacji.

Efektywność energetyczna budynków

W 2020 roku, na potrzeby przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynków miejskich zrealizowano dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami w formule ESCO - z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów finansowych. Koncepcja zakłada, iż podmiot prywatny zajmujący się efektywnością energetyczną zmodernizuje wybrane budynki miejskie, zapewniając finansowanie w zamian za zawarcie umowy z Miastem, na podstawie której przez określony czas będzie otrzymywał wynagrodzenie.

Oszczędności uzyskane z niższych rachunków za energię pozwolą pokryć zainwestowane przez podmiot prywatny środki na modernizację energetyczną. Zakłada się objęcie przedsięwzięciem 50 budynków miejskich i uwzględnienie ich indywidualnego zapotrzebowania w zakresie działań modernizacyjnych.

Modernizacja oświetlenia

Warszawa sukcesywnie modernizuje oświetlenie zewnętrzne. W 2020 ogłoszono przetarg na wymianę 43 tysięcy opraw oświetleniowych. Nowe źródła światła zaplanowano nie tylko jako energooszczędne, ale również lepiej świecące, trwalsze i bardziej precyzyjnie ustawione, by zapewnić lepszą widoczność na drogach, zmniejszając jednocześnie zjawisko zanieczyszczenia światłem. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do trzykrotnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej – ok. 38 GWh rocznie, a zatem do redukcji blisko 30 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie.

Załączniki: