null

Kto może zostać Beneficjentem Programu Czyste Powietrze?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama, widok z lotu ptaka na dzielnicę Białołęka, Wisła, bloki, drzewa, zieleń, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Trzy poziomy dofinansowania

Program „czyste Powietrze” składa się z Części 1), 2) i 3), skierowanych odpowiednio do osób uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Część 1) Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Do Części 1) programu uprawnieni sią wnioskodawcy, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. zł.

Intensywność dofinansowania w Części 1) programu wynosi od 40% do 55%  kosztów kwalifikowanych netto w zależności od kategorii ponoszonych kosztów, do wysokości maksymalnej kwoty obowiązującej w Części 1) programu, określonej w zależności od rodzaju i zakresu realizowanych przedsięwzięć.

Część 2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Do Części 2) programu uprawnieni sią Wnioskodawcy, w których gospodarstwach domowych przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania w Części 2) programu wynosi od 70% do 85%  kosztów kwalifikowanych netto w zależności od kategorii ponoszonych kosztów, do wysokości maksymalnej kwoty obowiązującej w Części 2) programu, określonej w zależności od rodzaju i zakresu realizowanych przedsięwzięć.

Część 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Do Części 3) programu uprawnieni są Wnioskodawcy, w których gospodarstwach domowych przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

Intensywność dofinansowania w Części 3) programu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych netto, do wysokości maksymalnej kwoty obowiązującej w Części 3) programu, określonej w zależności od rodzaju i zakresu realizowanych przedsięwzięć.