null

Las Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jest trzecim, co do wielkości kompleksem leśnym Warszawy, cały ten kompleks na podstawie decyzji Ministra Środowiska i Zasobów Naturalnych został przekazany w użytkowanie m. st. Warszawie. Kompleks Las Bemowo ze względu na swoje położenie, wysokie walory przyrodnicze i rozległość stanowi bardzo cenny korytarz ekologiczny łączący tereny Kampinoskiego Parku Narodowego z wnętrzem aglomeracji miejskiej (najczęstszy szlak migracji łosia). Pełni on także ważną rolę klimatyczną względem miasta. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna będąca gatunkiem głównym w ponad 45% drzewostanów, ponadto duży udział wykazuje olsza tworząca ok. 25% drzewostanów, a także brzoza i dąb. Drzewostany te są najczęściej w wieku ok. 50-80 lat, lecz spotkać tu można także starsze drzewostany np.140 letnie. Bogactwo przyrodnicze kompleksu zostało docenione poprzez utworzenie na jego terenie dwóch rezerwatów florystycznych (oba w części leżącej poza granicami miasta). Są to rezerwat „Łosiowe Błota”, utworzony w 1980 r. w celu zachowania zbiorowisk roślinności torfowisk niskich, jego powierzchnia wynosi 30,67 ha, z czego 2,44 ha to śródleśne bagna. Nazwa pochodzi od często spotykanych w tym terenie łosi. Drugim rezerwatem w granicach kompleksu, jest utworzony w 1989 r. jest rezerwat florystyczny „Kalinowa Łąka” im. Kazimierza Łapczyńskiego. Tworzy go podmokła śródleśna łąka o pow. 3,47 ha, częściowo porośniętą kaliną koralową, od której wziął on swoją nazwę. Znaleźć tutaj można wiele cennych i rzadkich roślin, m.in. stanowiska pełnika europejskiego. Cały teren kompleksu jest przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, można tam znaleźć miejsca przystosowane do palenia ognisk, wiaty turystyczne, place zabaw. Przez tereny leśne biegną dwie ścieżki zdrowia, a także ścieżki edukacyjno-przyrodnicze: „Śladami Łosia” i „Znaleźć Zgubka”. Na skraju rezerwatu „Łosiowe Błota” umiejscowiony jest pomost widokowy, umożliwiający obserwację bagien.

Położenie
Usytuowany w zachodniej części miasta zarówno na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, jak i na terenie gmina St. Babice Powierzchnia
Powierzchnia
508, 53 ha, z czego 282,65 ha znajduje się poza granicami miasta
Atrakcje

miejsca ogniskowe, place zabaw, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, bagna i podmokłe śródleśne łąki, stanowiska pełnika europejskiego, możliwość napotkania łosia