null

Dotacje na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2024 r. rozpoczyna się 1 września 2023 r. i trwa do 31 marca 2024 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Dotacje udzielane są na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

Dofinansowanie do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć:

  • 4 000,00 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 10 000,00 zł  dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zobacz też: warszawa19115.pl

Pamiętaj!

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w:

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Aleje Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Kontakt telefoniczny do Biura Ochrony Środowiska: 
22 44 32 519
22 44 32 586
22 44 32 574
22 44 32 592
22 44 32 567
22 44 32 535

Umów się!

Jeśli Twoja wizyta w urzędzie jest konieczna (np. z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji), umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.

Grafika. Na niebieskim tle biała złożona dłoń, której palce układają się w kształt kropli. Po jej prawej stronie kreski przypominające deszcz, a po lewej - fale. Po lewej stronie na górze także biały napis: szanuj wodę