null

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie pokazuje stoisko z warzywami ustawione pod zielonym namiotem. Sprzedawca obsługuje klientów
Stoisko z warzywami pod Halami Mirowskimi

Działania zmierzające do niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach. Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Działania zmierzające do niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl do dnia 11 kwietnia 2023 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Weronika Wąsat , nr telefonu 22 325 86 16, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00).

Zarządzenie nr 557/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert