null

Pozostali uczestnicy panelu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawskim Panelu Klimatycznym udział wzięli również eksperci i ekspertki, strony, a także obserwatorzy i obserwatorki.

Eksperci i ekspertki

Eksperci i ekspertki to osoby, które specjalizują się w temacie panelu i których rolą było przekazanie wiedzy panelistom i panelistkom. Przygotowywali wystąpienia, materiały i opinie.

Wyborem ekspertów i ekspertem zajął się Zespół Koordynujący w porozumieniu z doradcami merytorycznymi i Zespołem Monitorującym.

Tobiasz Adamczewski, Forum Energii
Kierownik ds. OZE w Forum Energii. Był Dyrektorem Działu Ochrony Przyrody WWF Polska i członkiem zarządu Fundacji. Przed objęciem stanowisk kierowniczych w WWF był ekspertem ds. klimatu i energii. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje również realizację projektów związanych z energią odnawialną, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach dotyczących polityki klimatycznej oraz pracę jako analityk w firmie konsultingowej. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie w Toronto, tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Justyna Biernacka, SARP
Architektka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, obecnie doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Należy do Izby Architektów RP. Pełnomocniczka ds. Architektury Zrównoważonej Zarządu OW SARP w kadencji 2015-2019, współzałożycielka Koła Architektury Zrównoważonej tamże, inicjatorka akcji #architekcidlaklimatu. Certyfikowana LEED AP BD+C (Green Building Council) oraz Passive House Ceritified Designer (Passivhaus Institut Darmstadt). Założycielka i Sustainability Managing Partner w MATERIALITY, firmie doradczej zajmującej się strategiami zarządzania zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w organizacjach.

Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie
Doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego (polityka miejska, rewitalizacja, rozwój regionalny, rozwój lokalny) oraz funduszy europejskich. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. W latach 2003-2016 pracował w ministerstwie odpowiedzialnym za rozwój regionalny, a od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Od 2016 roku prowadzi firmę doradczą Projekty Miejskie, do której klientów i partnerów należą podmioty publiczne (miasta, regiony, ministerstwa, instytucje centralne), organizacje i firmy.

Ludomir Duda, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk chemicznych – termodynamik. Pionier ekologicznego rolnictwa i budownictwa. Organizator pierwszego w powojennej Polsce kursu rolnictwa biodynamicznego i inspirator wydania przez LSW pierwszego biodynamicznego kalendarza upraw. Organizator i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Twórca systemu auditingu energetycznego w Polsce. Audytor Energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0001. Twórca wielu patentów, w tym rewolucyjnego mgłowego systemu gaśniczego. Członek zwycięskich zespołów w konkursach na projekty domów ekologicznych Muratora i PLGBC oraz konkursu na projekt ekologicznej szkoły w Markach. Praktyk i popularyzator idei budownictwa zrównoważonego. Autor idei Autonomicznego Domu Dostępnego oraz kilkudziesięciu publikacji na temat zrównoważonego budownictwa.

Piotr Jurkiewicz, SARP
Architekt - partner w ArDJ - Architekci Detko Jurkiewicz. Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP ds. architektury kryzysu klimatycznego (kadencja 2019-2023), współzałożyciel Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP (2018), współinicjator i uczestnik akcji #architekcidlaklimatu (2019), Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych (od 2012), uczestnik Jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy 2020, współautor projektu Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego (2018), autor realizacji budynków mieszkaniowych, biurowych i przemysłowych (w tym certyfikowanych pasywnych).

Arnold Rabiega, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej
Prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej sp. z o.o., podmiotu zajmującego się kompleksową optymalizacją kosztów energetycznych w zakładach przemysłowych. Z wykształcenia prawnik specjalizujący się w obszarze regulacji sektora energetycznego, autor publikacji branżowych i naukowych o tematyce odnoszącej się do energetyki rozproszonej, efektywności energetycznej i elektromobilności. W toku kariery zawodowej współpracował jako zewnętrzny ekspert z zakresu energetyki rozproszonej z takimi podmiotami jak Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz czołówką polskich i międzynarodowych koncernów energetycznych i produkcyjnych.

Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Kamil Wyszkowski, United Nations Global Compact Network Poland
Przedstawiciel i Prezes Rady Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact Network Poland. United Nations Global Compact (w skrócie UNGC) koordynuje z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Strony

Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska podczas spotkań panelu, proponowania rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień ekspertów i ekspertek i innych stron. Strony mogą również przekazać panelistom i panelistkom (za pośrednictwem Zespołu Koordynującego) wszelkie inne materiały dotyczące tematu panelu.

Jako strony mogą występować organizacje, instytucje lub grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem panelu lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas panelu, ale nie są zaproszone jako eksperci lub ekspertki. Szczególnym rodzajem strony jest Urząd m.st. Warszawy.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Extinction Rebellion
www.msk.earth || www.extinctionrebellion.pl

"Przedstawimy punkt widzenia aktywistek i aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Extinction Rebellion, których celem jest przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Skupimy się na podkreśleniu, jak poważnym problemem, nie tylko w skali globalnej, ale również w tej lokalnej, czyli miejskiej, jest zmiana klimatu i dlaczego warto podejmować w tej kwestii trudne decyzje, by dbać o wspólne bezpieczeństwo i dobrostan".

Partnerstwo Otwarty Jazdów
www.jazdow.pl

"Osiedle Jazdów siłą lokalnej społeczności mieszkańców i aktywistów przekształciło się w największe oddolne centrum kultury w Polsce i miejsce do eksperymentów na polu urbanistyki, partycypacji obywatelskiej i miejskiego ogrodnictwa. Osiedle od dłuższego czasu czeka na rewitalizację, która powinna objąć swoim zasięgiem również oparte na OZE rozwiązania w zakresie energii i ciepła dla domków. Jest to znakomita okazja, aby w małej skali Osiedla Jazdów przetestować nowe podejście do energetyki w powiązaniu z urbanistycznym planowaniem oraz sprawdzić czy zorganizowane lokalne społeczności nie powinny być wiodącym aktorem nadchodzących przemian".

Zielone Mazowsze
www.zm.org.pl

"W prezentacji pokażemy, jak wdrażać efektywność energetyczną i produkować czystą energię w budownictwie i planowaniu przestrzennym. Pokażemy trzy przykłady programów miejskich, które mogą być zastosowane na terenie całego miasta i sfinansowane z funduszy unijnych".

WWF Polska
www.wwf.pl

"Najważniejszymi źródłami emisji w Warszawie są ogrzewanie budynków i transport. Mieszkańcy Warszawy korzystają głównie ze źródeł ciepła opalanych węglem i gazem. Należy bezzwłocznie ograniczyć ucieczkę ciepła z budynków poprzez głęboką termomodernizację oraz zastanowić się nad docelowym rozwiązaniem problemu ogrzewania. Budynki po głębokiej termomodernizacji potrzebują o 50-90% mniej ciepła. Czy zasadne jest przerobienie elektrociepłowni węglowych na biomasowe? Jak wykorzystać ciepło odpadowe np. z klimatyzatorów? Czy budynki o niskim zapotrzebowaniu na ciepło podłączać do sieci ciepłowniczej, czy zaopatrzyć we własne pompy ciepła? Potrzebujemy analizy wariantowej określającej jak wyeliminować wpływ ogrzewania na klimat i utrzymać jak najniższe koszty ogrzewania".

Polska Zielona Sieć
www.zielonasiec.pl

"Prezentacja Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jako strony w Warszawskim Panelu Klimatycznym dotyczyć będzie perspektyw rozwoju energetyki obywatelskiej. Nowe, bardzo sprzyjające warunki rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, jakie Polska MUSI wdrożyć w 2021 roku, dotyczyć będą szczególnie mieszkańców domów wielorodzinnych - osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czyli grup potencjalnych prosumentów, których omijało dotychczas prawne i finansowe wsparcie. Myślenie w dłuższej perspektywie czasowej jest kluczowe dla formułowania rekomendacji w ramach Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Nacisk prezentacji PZS zostanie położony na obecne jak i spodziewane rozwiązania związane ze spółdzielczością energetyczną poprzez przybliżenie koncepcji oraz przedstawienie wybranych przykładów z innych krajów".

Centrum UNEP/GRID Warszawa
www.gridw.pl

"Działania na rzecz efektywności energetycznej czy rozwijania odnawialnych źródeł w mieście - by skutecznie wpisywać się w walkę z kryzysem klimatycznym - nie mogą być realizowane w oderwaniu od innych polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obok zapewnienia sprawiedliwego charakteru transformacji energetycznej kluczowe staje się jej wpisanie w szerszy kontekst promowania bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska wzorców produkcji i konsumpcji.

Efektywność energetyczna w naturalny sposób wiąże się z rolą efektywności surowcowej, ta zaś - z zieloną polityką przemysłową czy wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Ekoprojektowanie, wykorzystywanie lokalnych surowców, wydłużanie cyklu życia produktów czy ich naprawa generować mogą niższy ślad środowiskowy niż kontynuacja wzorca „biznesu takiego jak zwykle”. We wdrażaniu tych rozwiązań kluczową rolę - poprzez m.in. regulacje, strategie czy zrównoważone zamówienia publiczne - odegrać może również samorząd."

Obserwatorzy i obserwatorki

Obserwatorzy i obserwatorki to osoby, które przyglądały się przebiegowi panelu i mogły brać udział w plenarnych częściach spotkań bez prawa głosu.