null

Projekt z udziałem miasta wspierający cele klimatyczne uzyska dofinansowanie UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy widok z góry budynków zieleni i wody

Warszawa wraz z 4 polskimi miastami – Krakowem, Łodzią, Rzeszowem, Wrocławiem w ramach Misji „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku” otrzyma grant w wysokości 1,5 mln euro na realizację projektu NEEST polegającego na opracowaniu modelowych rozwiązań głębokiej modernizacji energetycznej budynków oraz rewitalizacji ich otoczenia.

Jednym z głównych wyzwań w miastach dążących do neutralności klimatycznej są tereny zabudowane, a w szczególności tereny o różnego typu zabudowie mieszkaniowej. Ich kompleksowa modernizacja, w tym poprawa efektywności energetycznej budynków i bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostaw energii oraz jakości życia, wymagają konkretnych rozwiązań dotyczących zarówno emisyjności budynków, jak i rewitalizacji środowiska przyrodniczego w ich otoczeniu.

Projekt NEEST (ang. NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories), którego głównym celem jest przyspieszenie osiągnięcia neutralności klimatycznej miast, a przede wszystkim znacząca poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie odporności miasta na skutki zmiany klimatu, ma pomóc miastom zmierzyć się z tym wyzwaniem.

O projekcie

W ciągu dwóch lat miasta uczestniczące w projekcie opracują modele realizacyjne dotyczące aspektów technicznych, finansowych, środowiskowych, społecznych oraz monitoringu dla pięciu wybranych typów budynków z uwzględnieniem ich otoczenia. Proces obejmie również działania mające na celu zaangażowanie mieszkańców oraz innych kluczowych interesariuszy. W ramach projektu w każdym z miast wdrożone zostaną modelowe rozwiązania demonstracyjne.

Rozwiązania pilotażowe zostaną przygotowane w taki sposób, aby pozwoliły na uzyskanie dodatkowych korzyści: zwiększenie odporności na skutki zmiany klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, poprawę dostępności, także dla osób o specjalnych potrzebach, włączenie społeczne (np. seniorów) czy przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Wdrożenie pilotażu pozwoli na przetestowanie proponowanych rozwiązań i zbudowanie potencjału do ich powielania.

Celem projektu NEEST jest również zbudowanie sieci wymiany i poszerzania wiedzy, współpracy z instytucjami krajowymi, regionalnymi i pozostałymi interesariuszami, w szczególności mieszkańcami. W ramach projektu powstanie Poradnik dla miast, który będzie zawierał gotowe rozwiązania. Poradnik będzie szeroko rozpowszechniany, aby inne polskie miasta oraz miasta europejskie mogły wykorzystać jego potencjał w procesie zmniejszania emisyjności swoich budynków.