null

Warszawski Indeks Powietrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednym z priorytetowych działań Warszawy w zakresie poprawy jakości powietrza jest rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Jednym z priorytetowych działań Warszawy w zakresie poprawy jakości powietrza jest rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza, tzw. Warszawskiego Indeksu Powietrza.

System początkowo opierał się na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W ramach rozbudowy warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza w 2020 roku wybudowano, w standardzie GIOŚ, 2 nowe stacje monitoringu jakości powietrza - przy ul. Grochowskiej i przy al. Solidarności. 

Istotnym elementem systemu Warszawskiego Indeksu Powietrza jest sieć 164 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i 17 gmin partnerskich. Gęsta sieć czujników „domknie” warszawski system monitoringu oraz pozwoli rzetelnie informować mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Wstępne lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic i gmin. Następnie zostały uzgodnione z zarządami dzielnic i partnerskich gmin.

Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 164 czujników jakości powietrza będą prezentowane na warszawskiej platformie IoT oraz w aplikacji mobilnej Warszawa19115. Informacje o stanie jakości powietrza są przedstawiane w postaci indeksu oraz wartości stężeń substancji w powietrzu wraz z zaleceniami dla mieszkańców, w tym dla grup szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, osób z chorobami układu krążeniowo-oddechowego).

Aktualne dane pomiarowe z referencyjnych stacji pomiarowych na terenie Warszawy można poznać na warszawskiej platformie IoT.

Rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza jest przeprowadzana w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.