null

Woda

W układzie hydrograficznym Warszawy dominuje Wisła. Dalsze elementy tego układu stanowią jej dopływy, sztuczne i naturalne zbiorniki wodne, kanały i rowy odwadniające.


Administratorem wód powierzchniowych płynących na terenie m.st. Warszawy jest dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działający w imieniu dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://warszawa.rzgw.gov.pl/).

Na terenie miasta znajduje się także szereg urządzeń służących gospodarowaniu wodami. Są to przede wszystkim budowle melioracyjne oraz budowle pełniące funkcję przeciwpowodziowe.

Rowy i kanały, które w przeszłości pełniły funkcję urządzeń melioracyjnych wykonanych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy na obszarach wykorzystywanych rolniczo, przestały obecnie pełnić swoją pierwotną funkcję i stały się odbiornikami wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, nie zawsze posiadając odpowiednią przepustowość do spełniania swojej nowej funkcji.
 

Głównymi urządzeniami ochrony przed powodzią jest system wałów przeciwpowodziowychi system pomp odwadniających. W granicach m.st. Warszawy zlokalizowanych jest ponad 60 km wałów przeciwpowodziowych, przy czym znaczna większość z nich chroni miasto przed zalaniem wodami wezbraniowymi Wisły. Obszary chronione przed powodzią przez wały to ok. 13 tys. ha, natomiast stacje pomp odwadniających zapobiegają zalaniu ok. 3 tys. ha.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zadania własne miasta stołecznego Warszawy i niektórych gmin województwa mazowieckiego, dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest również największym inwestującym w rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Warszawy.
Zaopatrzenie m.st. Warszawy w wodę odbywa się z:

  • rzeki Wisły poprzez ujęcia infiltracyjne, eksploatowane przez Zakład Centralny,w skład którego wchodzi Stacja Uzdatnia Wody „Filtry” i Stacja Uzdatniania Wody „Praga”,
  • z Jeziora Zegrzyńskiego poprzez ujęcie typu brzegowego, eksploatowane przez Zakład Północny,
  • lokalnych ujęć wód podziemnych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny, tj. ze Stacji Uzdatniania Wody „Wesoła” „Radość”, „Falenica”, „Powsin”, „Stara Miłosna”, „Wola Grzybowska”.


Uzupełnieniem systemu zaopatrzenia ludności w wodę są studnie ujmujące oligoceński lub czwartorzędowy poziom wodonośny, z których woda rozprowadzana jest do ogólnodostępnych punktów czerpalnych. Ujęcia eksploatowane i utrzymywane są przez m.st. Warszawę oraz podmioty zewnętrzne (spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale).