null

Pionierskie działania miasta zgodne z polityką klimatyczną Unii Europejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Stworzenie Zielonej Wizji Warszawy jest konsekwencją przystąpienia stolicy w 2020 r. do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie Zielone Miasta (GCAP). Jest to program, którego celem jest pomoc miastom w identyfikacji priorytetowych wyzwań środowiskowych, opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i planu działań na rzecz ich realizacji.

Model rozwoju miasta oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju polega na dążeniu do równowagi pomiędzy społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami życia miejskiego. Po to, aby zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców, ale nie kosztem przyszłych pokoleń.

Jak działa zrównoważone miasto?

 • Zapewnia równy dostęp do podstawowych usług (mieszkania, zdrowie, edukacja i kultura), promując integrację społeczną, różnorodność kulturową i partycypację obywatelską.
 • Dąży do tworzenia miejsc pracy ( w tym zielonych), które są sprawiedliwe, bezpieczne i zapewniają godne warunki pracy.
 • Zapewnia sprawiedliwy podział zasobów i korzyści ekonomicznych między różnymi grupami społecznymi.
 • Działa efektywnie gospodarczo, promując zrównoważoną produkcję i konsumpcję.
 • Dąży do innowacyjności i konkurencyjności.
 • Zachęca do lokalnej produkcji, recyklingu i tworzenia odnawialnych źródeł energii.
 • Chroni i odbudowuje środowisko naturalne, minimalizując swój negatywny wpływ.
 • Promuje zrównoważone zarządzanie zasobami: wodą, energią, glebą i powietrzem.
 • Tworzy zielone przestrzenie.
 • Promuje zrównoważoną mobilność.
 • Promuje efektywne wykorzystanie gruntów.
 • Promuje ochronę dziedzictwa kulturowego.

Neutralność klimatyczna

Na potrzeby Warszawy program został rozszerzony o dążenie do neutralności klimatycznej. Te działania są realizowane we współpracy z organizacją C40 (CAP – Climate Action Plan).

Warszawa przystąpiła do programu dobrowolnie – w trosce o jakość środowiska, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Z zamiarem zrealizowania złożonej przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego deklaracji dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 r. i ograniczenia emisji najgroźniejszego gazu cieplarnianego o przynajmniej 40% do 2030 r.

Warszawa jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do programu Zielone Miasta. Bierze w nim udział również Wałbrzych.