null

Znamy wyniki Warszawskiego Panelu Klimatycznego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Biegacz na tle zimowej panoramy z widokiem na Wisłę, Zamek Królewski i Stare Miasto, dzień, zima
Autor: Filip Kwiatkowski m.st. Warszawa

Zakończył się Warszawski Panel Klimatyczny – w sobotę 28 listopada paneliści i panelistki w tajnym głosowaniu wskazali 49 rozwiązań, które Warszawa ma wdrożyć, by poprawić efektywność energetyczną i udział odnawialnych źródeł energii.

90 losowo wybranych warszawiaków i warszawianek przez cały listopad spotykało się, by uczyć się, słuchać i rozmawiać o wyzwaniach klimatycznych stojących przed naszym miastem. W ramach Warszawskiego Panelu Klimatycznego spotkali się łącznie 7 razy - na spotkaniach edukacyjnych i dyskusyjnych w cztery soboty miesiąca oraz na dodatkowych spotkaniach integracyjno-edukacyjnych.

Najważniejszym momentem panelu było głosowanie nad rekomendacjami. Wzięło w nim udział 80 osób – mieszkańcy w różnym wieku, o różnym wykształceniu i miejscu zamieszkania.

Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania 49 uzyskało poparcie co najmniej 80% uczestników i uczestniczek. Oznacza to, że będą one wiążące dla miasta.

Paneliści i panelistki przegłosowali rekomendacje związane z:

 • zarządzaniem energią w budynkach, lepszą wentylacją w szkołach i efektywnym wykorzystaniem ciepłej wody,
 • nowymi budynkami i zabytkami,
 • planowaniem przestrzennym,
 • zielonymi standardami, w tym standardem energetycznym dla budynków,
 • odnawialnymi źródłami energii, w tym wspólnotami energetycznymi,
 • współpracą z sąsiadami Warszawy,
 • edukacją.

Wśród wybranych rekomendacji znalazły się m.in. poniższe działania:

 • wdrożenie systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach użyteczności publicznej w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 Zarządzanie energią,
 • utworzenie rankingu energochłonności budynków, ciągły monitoring zużycia energii oraz przeprowadzenie audytu energetycznego, a także głęboka termomodernizacja w nieruchomościach miasta,
 • opracowanie polityki, której celem będzie ograniczenie energochłonności nowobudowanych obiektów,
 • przyjęcie zasady, że planowane inwestycje w nowe budynki dla samorządu będą powstawały w wyniku procedur, w których waga kryterium śladu ekologicznego będzie nie niższa niż 15%, przy czym ślad ekologiczny będzie liczony z uwzględnieniem budowy oraz eksploatacji w zdefiniowanym cyklu życia budynku,
 • stworzenie warszawskiego standardu zielonego budynku, będącego zbiorem zasad, wymagań i wytycznych prowadzących do osiągnięcia miejskich celów klimatycznych w sektorze budownictwa,
 • wprowadzenie do 2022 roku procedur climate-proofing, czyli weryfikowania wszystkich istotnych działań inwestycyjnych i dokumentów miasta pod kątem zasad adaptacji Warszawy do zmian klimatu wyrażonych w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050,
 • obliczenie potencjału podaży i popytu odnawialnych źródeł energii (OZE) w Warszawie z osią czasu i ścieżkami rozwoju do 2030 i 2050 roku, kosztami, oszczędnościami (m.in. kosztów zewn.),
 • zainstalowanie do roku 2030 paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków należących do miasta, w tym parkingów P+R oraz zajezdni miejskich, jeśli istnieje możliwość techniczna, architektoniczna i konserwatorska instalacji takich urządzeń,
 • skrócenie czasu ubiegania się o dotację miejską na ekologiczne źródła energii,
 • analiza lokalnych możliwości wytwarzania energii OZE przez potencjalnych prosumentów zbiorowych oraz spółdzielnie energetyczne,
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Ponadto, uczestnicy i uczestniczki panelu przegłosowali kilka rekomendacji dotyczących Warszawskiego Panelu Klimatycznego:

 • zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji panelu, 
 • przekazanie rekomendacji panelu projektantom Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy,
 • aktywne włączanie się miasta w promowanie przegłosowanych rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego w ramach Green City Action Plan (czyli planu tworzonego, by do roku 2030 zredukować emisje o 40%, a do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną). 

W głosowaniu część rekomendacji uzyskała wynik zbyt niski, by uznać je za wiążące, ale wystarczająco wysoki, by zgodnie z regulaminem panelu poddać je ponownemu głosowaniu. Niestety w powtórzonym głosowaniu żadna z nich nie przekroczyła progu 80% poparcia.

W dodatkowym głosowaniu, które nie miało już wiążącego charakteru, paneliści wyraźnie opowiedzieli się również za realizacją kolejnych Warszawskich Paneli Klimatycznych. Miałyby dotyczyć tematów, które nie zmieściły się w zakończonym właśnie panelu. Za przyjęciem takiego modelu wypracowywania miejskiej polityki klimatycznej zagłosowało aż 94% panelistów.

Przy okazji głosowania nad rekomendacjami paneliści i panelistki mogli też podzielić się swoimi pomysłami na rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, których zabrakło im na liście do głosowania. Dotyczyły one m.in. miejskiej mobilności i transportu, oświetlenia ulicznego i rozbudowy biogazowni przy oczyszczalni “Czajka”.

Co dalej?

Pełna lista rekomendacji objętych głosowaniem jest już w rękach urzędników. Po przeanalizowaniu wybranych rozwiązań przygotują oni wstępny plan ich realizacji. Plan zostanie publicznie zaprezentowany w połowie stycznia.