Hałas

Al. Jerozolimskie, na pierwszym planie jadące tramwaje, w tle Most Poniatowskiego, dzień, jesień.
Autor: P. Wierzbowski

W trosce o dobry klimat akustyczny Warszawa prowadzi wiele działań. Podstawowym jest długofalowa polityka walki z hałasem. W jej ramach tworzone są w cyklu 5-letnim mapy akustyczne, a w oparciu o nie programy ochrony środowiska przed hałasem.

Mapy akustyczne wykonywane są w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), do której zostały zaimplementowane zapisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku. Zapisy Dyrektywy nakazują sporządzenie map akustycznych dla aglomeracji uwzględniając szczególnie hałas z:

  • ruchu kołowego,
  • ruchu szynowego,
  • lotnisk,
  • miejsc prowadzenia działalności przemysłowej.

W praktyce mają one szerokie zastosowanie – mapy hałasu służą architektom i planistom w procesach planowania przestrzennego oraz służbom ochrony środowiska do wszelkich prac zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta.

>> Przejdź do mapy akustycznej m.st. Warszawy.

Mapy akustyczne przedstawiają wartości hałasu, które są wynikiem modelowania komputerowego, wykonanego na podstawie m.in. pomiarów natężenia ruchu, prędkości poruszających się po drogach pojazdów, procentowego udziału pojazdów osobowych i ciężarowych w ogólnej liczbie pojazdów, typu drogi itp. W celu weryfikacji modelu komputerowego w wybranych punktach Warszawy wykonuje się terenowe pomiary hałasu. Mapy akustyczne prezentują wartości średnie, w odniesieniu do roku, w związku z czym nie odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Należy jednoznacznie stwierdzić, że mapy akustyczne nie uwzględniają hałasu pochodzącego od źródeł innych niż wyżej wymienione np.: gospodarstw domowych, imprez masowych czy urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w pojazdach specjalnych.

Długofalowa polityka walki z hałasem jest realizowana w oparciu o cyklicznie aktualizowany program ochrony środowiska przed hałasem, powstający dzięki analizie map akustycznych. Głównym celem programów jest określenie działań mających ograniczyć emisję hałasu w środowisku, a tym samym polepszyć komfort życia mieszkańców miasta. Szczegółowe zadania programowe wskazywane są osobno dla różnych źródeł hałasu – dla dróg, tramwajów, kolei, lotnisk.

Hałas związany z uciążliwą działalnością lokali rozrywkowych ma charakter krótkookresowy, zróżnicowany w ciągu doby, tygodnia i pory roku. Specyfika tego rodzaju uciążliwości powoduje, że zobrazowanie takiego hałasu w postaci map akustycznych przedstawiać będzie niższe poziomy niż subiektywnie odczuwają je mieszkańcy.
Próbując ograniczyć uciążliwość akustyczną restauracji, klubów, klubokawiarni oraz różnego rodzaju wydarzeń okazjonalnych Miasto wypracowało narzędzie takie jak:

Opisane powyżej narzędzia w dużej części dotyczą nieruchomości należących do Miasta lub przez nie zarządzanych. Dla wszystkich terenów w przypadku naruszenia norm akustycznych w wyniku działalności klubu, restauracji itp. związanej z emisją hałasu z instalacji, zgodnie z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska możliwe jest wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Decyzje te, opierane na badaniach rzeczywistych poziomów dźwięku w środowisku są podstawowym narzędziem walki z hałasem związanym z funkcjonowaniem miasta. Mogą one wprowadzać znaczące ograniczenia dla stosowania instalacji użytkowanych przez konkretne podmioty gospodarcze.