Hałas

Al. Jerozolimskie, na pierwszym planie jadące tramwaje, w tle Most Poniatowskiego, dzień, jesień.
Autor: P. Wierzbowski

W trosce o dobry klimat akustyczny Warszawa prowadzi wiele działań. Podstawowym jest długofalowa polityka walki z hałasem. W jej ramach tworzone są w cyklu 5-letnim mapy akustyczne, a w oparciu o nie programy ochrony środowiska przed hałasem.

Mapy akustyczne wykonywane są w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), do której zostały zaimplementowane zapisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku. Zapisy Dyrektywy nakazują sporządzenie map akustycznych dla aglomeracji uwzględniając szczególnie hałas z:

  • ruchu kołowego,
  • ruchu szynowego,
  • lotnisk,
  • miejsc prowadzenia działalności przemysłowej.

W praktyce mają one szerokie zastosowanie – mapy hałasu służą architektom i planistom w procesach planowania przestrzennego oraz służbom ochrony środowiska do wszelkich prac zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta. Z mapą akustyczną m.st. Warszawy można zapoznać się pod adresem http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/

Mapy akustyczne przedstawiają wartości hałasu, które są wynikiem modelowania komputerowego, wykonanego na podstawie m.in. pomiarów natężenia ruchu, prędkości poruszających się po drogach pojazdów, procentowego udziału pojazdów osobowych i ciężarowych w ogólnej liczbie pojazdów, typu drogi itp. W celu weryfikacji modelu komputerowego w wybranych punktach Warszawy wykonuje się terenowe pomiary hałasu. Mapy akustyczne prezentują wartości średnie, w odniesieniu do roku, w związku z czym nie odzwierciedlają sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Należy jednoznacznie stwierdzić, że mapy akustyczne nie uwzględniają hałasu pochodzącego od źródeł innych niż wyżej wymienione np.: gospodarstw domowych, imprez masowych czy urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w pojazdach specjalnych.

Długofalowa polityka walki z hałasem jest realizowana w oparciu o cyklicznie aktualizowany program ochrony środowiska przed hałasem, powstający dzięki analizie map akustycznych. Głównym celem programów jest określenie działań mających ograniczyć emisję hałasu w środowisku, a tym samym polepszyć komfort życia mieszkańców miasta. Szczegółowe zadania programowe wskazywane są osobno dla różnych źródeł hałasu – dla dróg, tramwajów, kolei, lotnisk.

Hałas związany z uciążliwą działalnością lokali rozrywkowych ma charakter krótkookresowy, zróżnicowany w ciągu doby, tygodnia i pory roku. Specyfika tego rodzaju uciążliwości powoduje, że zobrazowanie takiego hałasu w postaci map akustycznych przedstawiać będzie niższe poziomy niż subiektywnie odczuwają je mieszkańcy.
Próbując ograniczyć uciążliwość akustyczną restauracji, klubów, klubokawiarni oraz różnego rodzaju wydarzeń okazjonalnych Miasto wypracowało narzędzie takie jak:

Opisane powyżej narzędzia w dużej części dotyczą nieruchomości należących do Miasta lub przez nie zarządzanych. Dla wszystkich terenów w przypadku naruszenia norm akustycznych w wyniku działalności klubu, restauracji itp. związanej z emisją hałasu z instalacji, zgodnie z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska możliwe jest wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Decyzje te, opierane na badaniach rzeczywistych poziomów dźwięku w środowisku są podstawowym narzędziem walki z hałasem związanym z funkcjonowaniem miasta. Mogą one wprowadzać znaczące ograniczenia dla stosowania instalacji użytkowanych przez konkretne podmioty gospodarcze.