Hałas

Al. Jerozolimskie, na pierwszym planie jadące tramwaje, w tle Most Poniatowskiego, dzień, jesień.
Autor: P. Wierzbowski

Warszawianki i warszawiacy mogą sprawdzić natężenie hałasu w swojej okolicy. W serwisie mapowym m.st. Warszawy udostępniono strategiczną mapę hałasu.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, miasta powyżej 100 tys. Mieszkańców, we wszystkich państwach członkowskich zobowiązane są do sporządzenia strategicznych map hałasu.

Na strategiczną mapę hałasu składa się zestaw opracowań szczegółowo obrazujących źródła niepożądanych dźwięków. Poszczególne mapy informują mieszkańców o poziomie hałasu:

  • komunikacyjnego (oddzielnie drogowego, tramwajowego i kolejowego),
  • hałasu lotniczego,
  • hałasu przemysłowego (z instalacji, obiektów technicznych, parkingów).

Obecna Strategiczna mapa hałasu m.st. Warszawy jest trzecią dostępną w serwisie mapowym Urzędu Miasta. Do wglądu mamy również mapy obrazujące klimat akustyczny wykonane w latach 2012 i 2017, wcześniej nazywane mapami akustycznymi.

>>Strategiczna mapa Warszawy 2022 dostępna jest w serwisie mapowym Urzędu Miasta.

>>Część opisowa opracowania oraz dodatkowe mapy w formacie pdf są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Ponadto, bardzo istotnym opracowaniem jest mapa terenów objętych ochroną akustyczną uwzględniająca rodzaje i formy zagospodarowania. Tu możemy sprawdzić, jakie dopuszczalne normy hałasu przyporządkowane są w naszej okolicy.

Strategiczna mapa hałasu jest narzędziem, które pozwala z większą świadomością planować zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Podczas przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwia zidentyfikowanie najważniejszych źródeł hałasu w sąsiedztwie i zaplanowanie działań ograniczających uciążliwość dla mieszkańców. 

Sami mieszkańcy mają możliwość sprawdzenia rozkładu hałasu w swoim otoczeniu. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania i chcących wybrać lokalizację zapewniającą spokój i komfort.

Co istotne aktualna mapa została wykonana z wykorzystaniem nowej, ujednoliconej dla całej Unii Europejskiej metody obliczeniowej CNOSSOS-EU.

Wynikowe strategiczne mapy akustyczne przekazane zostały Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie przekazanych m.in. przez Prezydenta m.st. Warszawy strategicznych map hałasu dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na podstawie strategicznych map hałasu Marszałek Województwa Mazowieckiego opracuje dla obszaru województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem, który będzie konsultowany z mieszkańcami.

Strategiczne mapy hałasu nie obejmują hałasu związanego działalnością lokali rozrywkowych. Uciążliwość pochodząca od takich obiektów ma charakter krótkookresowy, zróżnicowany w ciągu doby, tygodnia i pory roku. Ta specyfika powoduje, że zobrazowanie go w postaci map hałasu przedstawiać będzie niższe poziomy niż subiektywnie odczuwają je mieszkańcy.
Próbując ograniczyć uciążliwość akustyczną restauracji, klubów, klubokawiarni oraz różnego rodzaju wydarzeń okazjonalnych Miasto wypracowało narzędzia takie jak:

Opisane powyżej narzędzia w dużej części dotyczą nieruchomości należących do Miasta lub przez nie zarządzanych. Dla wszystkich terenów, w przypadku naruszenia norm akustycznych, w wyniku działalności klubu czy pracy urządzeń przemysłowych związanej z emisją hałasu z instalacji, zgodnie z art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska możliwe jest wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Decyzje, opierane na badaniach rzeczywistych poziomów dźwięku w środowisku są podstawowym narzędziem walki z hałasem związanym z funkcjonowaniem miasta. Mogą wprowadzać znaczące ograniczenia dla stosowania instalacji użytkowanych przez konkretne podmioty gospodarcze.