Obszary i obiekty chronione

Warszawa posiada wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak i działalności człowieka. Najcenniejsze z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Wpływy silnie zurbanizowanego otoczenia i elementy pochodzenia antropogenicznego sprawiają, że często obszary chronione upodabniają się do parków miejskich lub innych terenów zieleni. Na niektórych obszarach, powstałe w wielowiekowym procesie związki i zależności pomiędzy czynnikami kulturowymi i przyrodniczymi są tak silne, że spotykamy się ze zjawiskami podwójnej ochrony – przyrodniczej i kulturowej. Przykładem są rezerwaty przyrody takie jak Las Natoliński i Skarpa Ursynowska, czy też liczne pomniki przyrody żywej i nieożywionej, występujące na terenach objętych ochroną urbanistyczną, w zabytkowych parkach i ogrodach. Proporcje i wzajemne relacji przyrodniczo - kulturowe, decydują o formie ochrony danego obszaru. Tę zaś różnicuje cel ochrony. I tak, na terenie stolicy mamy do czynienia z następującymi formami ochrony: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne i zespoły przyrodAniczo-krajobrazowe a także ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. W bardzo bliskim sąsiedztwie Warszawy rozciąga się park narodowy, a jego strefa ochronna częściowo obejmuje obszary położone na terenie miasta. Warszawę, która i tak należy do miast zielonych, otaczają pierścieniem lasy Kampinoskiego Parku Narodowego oraz wchodzące w skład Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Celestynowskie, Otwockie i Chojnowskie. Meandrująca wśród nich swobodnie w swoim korycie, na wpół dzika Wisła, tworząca wyspy, łachy i piaszczyste plaże sprawia, że tętniąca życiem metropolia, widziana z lotu ptaka wygląda jak piękna zielona wyspa. Nieoceniony wkład w ochronę warszawskiej i mazowieckiej przyrody wniósł wieloletni konserwator przyrody Czesław Łaszek. W latach 1972-1996 wspierany opiniami naukowców, konsultacjami specjalistów z różnych dziedzin, a także głosem wielu organizacji społecznych, doprowadził do utworzenia w Warszawie 10 rezerwatów, które wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Mazowieckim i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym stworzyły system ekologicznej osłony stolicy.

Prezydent m.st. Warszawy, sprawuje nadzór nad pomnikami przyrody, użytkami ekologicznymi oraz zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi położonymi w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Informacje o pomnikach przyrody dostępne są w w serwisie mapowym m.st. Warszawy

Nadzór nad pozostałymi formami ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sprawują Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto informacje te są dostępne w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP.

Użytki ekologiczne

Użytek im. Czesława Łaszka Fragment Skarpy Warszawskiej im. Czesława Łaszka
Przy Lesie Młocińskim Przy Lesie Młocińskim
Użytek im. J. Kusocińskiego Fragment Skarpy Warszawskiej im. Janusza Kusocińskiego
Jeziorko Imielińskie Jeziorko Imielińskie
Powsin i Powsinek Powsin i Powsinek

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Arkadia Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Arkadia
Olszyna Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Olszyna
Zakole Wawerskie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie
Dęby Młocińskie Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dęby Młocińskie
Park SGGW Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park SGGW