Obszary i obiekty chronione

Warszawa posiada wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak i działalności człowieka. Najcenniejsze z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Wpływy silnie zurbanizowanego otoczenia i elementy pochodzenia antropogenicznego sprawiają, że często obszary chronione upodabniają się do parków miejskich lub innych terenów zieleni. Na niektórych obszarach, powstałe w wielowiekowym procesie związki i zależności pomiędzy czynnikami kulturowymi i przyrodniczymi są tak silne, że spotykamy się ze zjawiskami podwójnej ochrony – przyrodniczej i kulturowej. Przykładem są rezerwaty przyrody takie jak Las Natoliński i Skarpa Ursynowska, czy też liczne pomniki przyrody żywej i nieożywionej, występujące na terenach objętych ochroną urbanistyczną, w zabytkowych parkach i ogrodach. Proporcje i wzajemne relacji przyrodniczo - kulturowe, decydują o formie ochrony danego obszaru. Tę zaś różnicuje cel ochrony. I tak, na terenie stolicy mamy do czynienia z następującymi formami ochrony: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne i zespoły przyrodAniczo-krajobrazowe a także ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. W bardzo bliskim sąsiedztwie Warszawy rozciąga się park narodowy, a jego strefa ochronna częściowo obejmuje obszary położone na terenie miasta. Warszawę, która i tak należy do miast zielonych, otaczają pierścieniem lasy Kampinoskiego Parku Narodowego oraz wchodzące w skład Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Celestynowskie, Otwockie i Chojnowskie. Meandrująca wśród nich swobodnie w swoim korycie, na wpół dzika Wisła, tworząca wyspy, łachy i piaszczyste plaże sprawia, że tętniąca życiem metropolia, widziana z lotu ptaka wygląda jak piękna zielona wyspa. Nieoceniony wkład w ochronę warszawskiej i mazowieckiej przyrody wniósł wieloletni konserwator przyrody Czesław Łaszek. W latach 1972-1996 wspierany opiniami naukowców, konsultacjami specjalistów z różnych dziedzin, a także głosem wielu organizacji społecznych, doprowadził do utworzenia w Warszawie 10 rezerwatów, które wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Mazowieckim i Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym stworzyły system ekologicznej osłony stolicy.

Prezydent m.st. Warszawy, sprawuje nadzór nad pomnikami przyrody, użytkami ekologicznymi oraz zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi położonymi w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Informacje o pomnikach przyrody dostępne są w w serwisie mapowym m.st. Warszawy

Nadzór nad pozostałymi formami ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sprawują Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ponadto informacje te są dostępne w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP.