Program ochrony środowiska

Sporządzenie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy (Poś) jest obowiązkiem wynikającym z  art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że organ wykonawczy powiatu i gminy opracowuje program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Poś jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto i określa wynikające z nich działania.