Wyniki wyszukiwania w serwisie Środowisko i ekologia

 • Podłoże gleb w mieście stanowią utwory czwartorzędowe. Na terenie miasta dominują gleby antropogeniczne i naturalne, będące pod silną presją wynikającą z funkcjonowania miasta. Wśród gleb naturalnych na terenie miasta występują gleby brunatne i płowe (na południu i zachodzie miasta), gleby bielicowe (w okolicach Wawra, Falenicy, Białołęki, części Lasku Bielańskiego oraz Wólki Węglowej i Młocin), czarne ziemie i gleby glejowe (w północnych rejonach miasta). Gleby mineralno-murszowe występują...

 • Budowa geologiczna i rzeźba terenu są elementami kształtującymi układ przestrzenny Warszawy, jej system przyrodniczy, a przede wszystkim układ sieci hydrograficznej. Są także naturalnymi czynnikami, które decydują o walorach krajobrazowych miasta. Budowa geologiczna rozstrzyga także o ilości i jakości zasobów wód podziemnych oraz o warunkach geologiczno-inżynierskich, przesądzających o sposobie posadowienia obiektów budowlanych.

 • Wnętrze Ziemi to potencjalne źródło energii odnawialnej. W Polsce obserwuje się stopniowe ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. W celu upowszechnienia wykorzystania ciepła ziemi na terenie m.st. Warszawy opracowano Mapę geotermii niskotemperaturowej. Lokalna budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne sprzyjają wykorzystywaniu energii geotermalnej.

 • Artykuł

  Każdy właściciel i zarządca powinien dbać przez cały rok o czystość terenu, który mu podlega. Mówi o tym ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz miejski regulamin utrzymania czystości. Systematyczne dbanie o porządek wpływa korzystnie nie tylko na estetykę miasta, ale także na bezpieczeństwo użytkowników dróg i innych terenów oraz zdrowie mieszkańców.

 • Artykuł

  Jeśli poszukujesz swojego zagubionego zwierzęcia domowego zadzwoń od razu do Schroniska „Na Paluchu”: tel. 22 868-06-34 lub 22 846 02 36, 22 868 15 79 (administracja 8.00-16.00, sprawy zwierząt całodobowo), do Straży Miejskiej tel. 986, a ponadto do Lecznic Weterynaryjnych w okolicy miejsca zagubienia zwierzęcia. Jeśli poszukujesz fretki albo tchórzofretki zadzwoń do Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek tel. 784 442 462, 609 477 076; http://fretek.org/ Jeśli poszukujesz królika zadzwoń do...

 • Artykuł

  Decydując się na posiadanie zwierzęcia bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za całe jego życie, czyli kilkanaście lat. Dlatego też, planując wakacje musimy rozważyć albo możliwość wyjazdu razem z pupilem, albo powierzenie go odpowiedzialnej i troskliwej opiece. Zabieramy zwierzę ze sobą Obecnie można znaleźć wiele pensjonatów, ośrodków wczasowych i agroturystycznych – które akceptują obecność zwierząt. Koty ze względu na uwarunkowania charakterologiczne, raczej powinny pozostać w domu,...

 • Artykuł

  Elektroniczne znakowanie (czipowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierzątumożliwiającaw przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. W latach 2007-2022 elektronicznemu znakowaniu w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 108 963 psów i kotów. Elektroniczny czip zzakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między...

 • Artykuł

  Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne. W latach 2012-2022 sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Miasto poddano 20 695 psów i kotów.

 • Artykuł

  Posiadanie zwierząt w mieście wiąże się z przestrzeganiem obowiazków wynikajacych z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, wynikające z Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je są zobowiązani do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i...

 • Artykuł

  Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997...

 • Artykuł

  Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą, aby im nie szkodzić? Ważne, żeby przestrzegać kilku podstawowych zasad: Ptaki dokarmiamy tylko podczas mrozów i/lub śniegu, regularnie i aż do nastania odwilży. Jeśli zaczniemy – nie przestawajmy. Pokarm wykładamy w czystym miejscu – niezjedzone, zalegające resztki gniją, są siedliskiem bakterii i groźnych dla ptaków chorób. Podajemy naturalny i świeży pokarm, np. łuskane ziarna słonecznika – chleb oraz resztki z naszego stołu (słone, doprawiane dania)...

 • Artykuł

  Warszawa dąży do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszej jakości środowiska. W związku z tym prowadzi liczne działania, które mają na celu poprawę jakości powietrza.

 • Artykuł

  Globalne ocieplenie i wywołana nim zmiana klimatu są jednymi z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się jako cała ludzkość. Są to wyzwania, z którymi musimy zmierzyć się tu i teraz – właśnie dlatego zorganizowany został Warszawski Panel Klimatyczny.

 • Artykuł

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne inne niż wymienione w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. (ze zm.) jako priorytetowe, opisuje załącznik 10 do uchwały. Obejmuje on ogólne zasady udzielania dotacji. Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji zostanie określona na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,...

 • Artykuł

  Poniżej zebraliśmy różne linki do źródeł wiedzy przydatnych z punktu widzenia tematu panelu. Znajdują się wśród nich najważniejsze dokumenty strategiczne dla Warszawy, stanowiące dla nas punkt odniesienia, oraz ciekawe raporty i strony internetowe pokazujące, jak sytuacja wygląda obecnie, a także inne źródła wiedzy. Strategie miejskie w Warszawie: Strategia Warszawa #2030 Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu Raporty: “2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości” pod redakcją Macieja...

 • Artykuł

  W Warszawskim Panelu Klimatycznym udział wzięli również eksperci i ekspertki, strony, a także obserwatorzy i obserwatorki. Eksperci i ekspertki Eksperci i ekspertki to osoby, które specjalizują się w temacie panelu i których rolą było przekazanie wiedzy panelistom i panelistkom. Przygotowywali wystąpienia, materiały i opinie. Wyborem ekspertów i ekspertem zajął się Zespół Koordynujący w porozumieniu z doradcami merytorycznymi i Zespołem Monitorującym. Tobiasz Adamczewski, Forum Energii...

 • Artykuł

  Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Warszawskiego Panelu Klimatycznego czuwali: Zespół Koordynujący, doradcy merytoryczni oraz Zespół Monitorujący. Zespół Koordynujący Zespół Koordynujący odpowiadał za całościową realizację panelu. W jego skład weszły przedstawicielki i przedstawiciele trzech organizacji społecznych: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Civis Polonus. Nad sprawnym przebiegiem panelu czuwali: Maria Jagaciak, ...

 • Artykuł

  W panelu wzięło udział 90 panelistów i panelistek, wylosowanych spośród mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Jak wylosowaliśmy te osoby? Najpierw z bazy warszawskich gospodarstw domowych losowo wybraliśmy 18 000 adresów i wysłaliśmy na nie zaproszenie do udziału w panelu. Spośród osób, które odpowiedziały na to zaproszenie, dokonaliśmy ponownego losowania, tym razem uwzględniające płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie – wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał...

 • Artykuł

  Warszawski Panel Klimatyczny został zorganizowany w listopadzie 2020 roku. Poniżej można zapoznać się z informacjami i materiałami z poszczególnych spotkań.

 • Globalne ocieplenie i wywołana nim zmiana klimatu są jednymi z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się jako cała ludzkość. Są to wyzwania, z którymi musimy zmierzyć się tu i teraz – właśnie dlatego zorganizowany został Warszawski Panel Klimatyczny. Był on poświęcony efektywnemu korzystaniu z energii w mieście – oszczędnemu gospodarowaniu i wytwarzaniu jej ze źródeł przyjaznych dla środowiska (takich jak np. energia słoneczna). Aby przystosować się do nowych warunków, w których przyjdzie...

 • Panel obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców i mieszkanek w proces wytyczania kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego panel dotyczył – odbył się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny. Paneliści i panelistki są wybierani losowo, co pozwala na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek – tak różnorodnej jak struktura miasta (państwa). W panelu znajdują się więc osoby różnej płci, w różnym wieku, z różnych dzielnic...

 • Artykuł

  Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu, które pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu inspirujących lekcji. Obecnie dostępne są materiały o zanieczyszczeniu powietrza i zmianie klimatu dla młodzieży (klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe) oraz o zanieczyszczeniu powietrza dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

 • Warszawa prowadzi liczne działania z zakresu edukacji środowiskowej, które mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców Warszawy. Działania edukacyjne m.st. Warszawy skupiają się na takich tematach jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka odpadami czy polityka żywnościowa. Działania te są prowadzone we wszystkich grupach wiekowych - od najmłodszych dzieci w przedszkolach po młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Warszawa współpracuje z licznymi...

 • Artykuł

  Nabór wniosków na 2024 r. został zakończony 31 stycznia 2024 r.

 • Artykuł

  Warszawa prowadzi liczne działania, które mają na celu ograniczenie zmiany klimatu oraz adaptacji do jej skutków. Główne zadania m.st. Warszawy związane z klimatem to: Projekt „Zielona Wizja Warszawy” (GCCAP) >> Przejdź do wirtualnej platformy informacyjnej projektu W dniu 20 kwietnia 2023 r. radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy” - kluczowego dokumentu, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. W 2020 roku...

 • Warszawa posiada wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak i działalności człowieka. Najcenniejsze z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. Wpływy silnie zurbanizowanego otoczenia i elementy pochodzenia antropogenicznego sprawiają, że często obszary chronione upodabniają się do parków miejskich lub innych terenów zieleni. Na niektórych obszarach, powstałe w wielowiekowym procesie...

 • Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. Tereny zieleni, rozumiane jako: parki, zieleńce, ogrody działkowe, ogrody dydaktyczne oraz zieleń towarzyszącą różnym obiektom, a także tereny zieleni nieurządzonej z dominacją zadrzewień (nie będących lasami), zajmują 11,2% powierzchni Warszawy. Najbogatsze w tereny zieleni są Śródmieście, Żoliborz, Mokotów, Targówek i Bielany. Ponadto, w Warszawie jest łącznie 1 447,40 ha zieleni towarzyszącej placom i ulicom, natomiast tereny...

 • Artykuł

  Miasta reprezentują ponad 80% światowego PKB, są domem dla połowy światowej populacji, zużywają 2/3 światowej energii oraz generują analogiczny udział gazów cieplarnianych. W związku z tym niebagatelny jest ich wpływ na otaczające środowisko i klimat. Dlatego też Warszawa już od wielu lat silnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ miasta na środowisko naturalne i...

 • Miasto Stołeczne Warszawa opracowało Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Sporządzenie dokumentu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, który kształtuje i realizuje politykę ochrony środowiska miasta, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości życia w...

 • Artykuł

  Zbyt wąskie dla Ciebie, ale cały czas sprawne łóżko, nieużywana od trzech lat prostownica do włosów, sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest już potrzebny – co z nimi zrobić? Zanim podczas generalnych porządków zaczniesz wynosić wszystko na śmietnik, sprawdź, gdzie i jak możesz się podzielić nieużywanymi przedmiotami. Z rzeczy, które nie są ci już potrzebne, bardzo chętnie skorzysta ktoś inny.

 • Kompleksowa Mapa Koron Drzew powstała dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego, które pozwoliły na stworzenie kompletnego i aktualnego opracowania dotyczącego zieleni w mieście. Jest to innowacyjne opracowanie dla obszaru miejskiego przedstawiające zróżnicowanie gatunkowe oraz kondycję biologiczną drzew.

 • Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2024 r. rozpoczyna się 1 września 2023 r. i trwa do 31 marca 2024 r. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dotacje udzielane są w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zobacz też: warszawa19115.pl...

 • Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2024 r. rozpoczyna się 1 września 2023 r. i trwa do 31 marca 2024 r. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dotacje udzielane są na: urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne), zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne,...

 • Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2024 r. rozpoczyna się 1 września 2023 r. i trwa do 31 marca 2024 r. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zobacz też: warszawa19115.pl Pamiętaj! Wnioskodawcą może być jedynie podmiot (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w...

 • Artykuł

  Warszawianki i warszawiacy chcą wiedzieć więcej o żywności, którą kupują. Chcą znać jej skład, a także wiedzieć, jak żywność wpływa na ich zdrowie. Warszawiacy jako konsumenci chcą znać także swoje prawa. W tym kontekście ważne jest korzystanie z rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat żywności i żywienia.

 • Artykuł

  Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obowiązuje od września 2019 roku i określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

 • Artykuł

  Szanowanie żywności można zacząć od wprowadzenia drobnych zmian w naszych postawach i zachowaniach. Jak nie marnować jedzenia?

 • Sporządzenie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy (Poś) jest obowiązkiem wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że organ wykonawczy powiatu i gminy opracowuje program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Poś jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto i określa...

 • Artykuł

  W 2021 r. dzięki współpracy trzech targowisk Bank Żywności SOS w Warszawie uratował prawie 3 tony warzyw i owoców. Udany projekt w tym roku potrwa dłużej, a dołączyły do niego kolejne trzy targowiska.

 • Artykuł

  Uchwała antysmogowa dla Mazowsza to bardzo ważny krok w walce o czyste powietrze. Stolica wraz z innymi gminami metropolii warszawskiej wnioskowała do władz województwa o podjęcie prac nad takim dokumentem już wiosną 2016 r. Dla Warszawy dokument jest tym ważniejszy, że duża część zanieczyszczeń, które notowane są w stolicy, pochodzi z gmin ościennych.

 • Artykuł

  W Warszawie prowadzimy szereg działań, które mają na celu ograniczenie zużycia plastiku przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i podległe mu jednostki.

 • Artykuł

  W sobotę, 27 sierpnia, w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się ekologiczny piknik plenerowy. Na warszawiaków czekać będą atrakcje w duchu idei zero waste, warsztaty twórcze oraz gry i zabawy plenerowe.

 • Artykuł

  Jadłodzielnia jest miejscem, w którym dzielimy się jedzeniem. Jeśli jedziecie na wakacje, a wciąż macie pełną lodówkę, przygotowaliście zbyt wystawną imprezę albo po prostu, kupiliście więcej niż potrzebowaliście – możecie przynieść coś do jadłodzielni. Najlepiej, jeśli jest to miejsce ogólnodostępne, czynne całodobowo, z dostępem do prądu i możliwością podłączenia lodówki, ale niekoniecznie musi takie być. Sprawdźcie, z czym to się je!

 • Artykuł

  Stworzenie modelowego planu modernizacji budynków, regeneracji ich otoczenia – to w skrócie cele projektu NEEST. Kluczem do powodzenia projektu jest wsparcie ze strony lokalnej społeczności, aby opracowane rozwiązania w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom mieszkańców i służyły lokalnej integracji, a jednocześnie poprawie jakości życia przy jednoczesnym łagodzeniu skutków zmiany klimatu. Dlatego szczególnie zachęcamy lokalną społeczność do współpracy.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa od lat prowadzi konsekwentną politykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także opieki nad kotami wolno żyjącymi. Podmioty i jednostki podejmujące działania na rzecz ochrony zwierząt: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy koordynacja działań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy; Dzielnice m.st. Warszawy zapewniają opiekę...

 • Artykuł

  Wracasz z zakupów. W kuchni okazuje się, że prawie połowa z kupionych rzeczy była już wcześniej w domu. Nie masz z kolei tego, czego potrzebujesz do ugotowania posiłków. Brzmi znajomo?