Wyniki wyszukiwania w serwisie Zielona

  • Artykuł

    Miasta reprezentują ponad 80% światowego PKB, są domem dla połowy światowej populacji, zużywają 2/3 światowej energii oraz generują analogiczny udział gazów cieplarnianych. W związku z tym niebagatelny jest ich wpływ na otaczające środowisko i klimat. Dlatego też Warszawa już od wielu lat silnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ miasta na środowisko naturalne i...

  • Miasto Stołeczne Warszawa opracowało Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Sporządzenie dokumentu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, który kształtuje i realizuje politykę ochrony środowiska miasta, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości życia w...

  • Kompleksowa Mapa Koron Drzew powstała dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego, które pozwoliły na stworzenie kompletnego i aktualnego opracowania dotyczącego zieleni w mieście. Jest to innowacyjne opracowanie dla obszaru miejskiego przedstawiające zróżnicowanie gatunkowe oraz kondycję biologiczną drzew.

  • Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczyna się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dotacje udzielane są w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Pamiętaj! Wnioskodawcą może...

  • Nabór wniosków o dotację na realizację inwestycji w 2023 r. rozpoczyna się 1 września 2022 r. i trwa do 31 marca 2023 r. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dotacje udzielane są na: urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne), zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne,...