Zwierzęta

Miasto stołeczne Warszawa od lat prowadzi konsekwentną politykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także opieki nad kotami wolno żyjącymi.


Podmioty i jednostki podejmujące działania na rzecz ochrony zwierząt:

  1. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy koordynacja działań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
  2. Dzielnice m.st. Warszawy zapewniają opiekę weterynaryjną zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym, podejmują działania na rzecz zwierząt;
  3. Schronisko Na Paluchu im. Jana Lityńskiego zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu m.st. Warszawy;
  4. Specjalistyczne eko-patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy podejmują interwencje z udziałem zwierząt.

Urząd m.st. Warszawy współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz zwierząt, zrzeszonymi w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, działającej przy Biurze Ochrony Środowiska.

Załączniki: