Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Posiadanie zwierząt w mieście wiąże się z przestrzeganiem obowiazków wynikajacych z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich, wynikające z Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
  1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je są zobowiązani do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
  2. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie pod nadzorem właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
  3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
  4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
  1. Utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania zanieczyszczeń stałych w postaci odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.
  3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Więcej obowiązków przedstawiliśmy w załączonym pliku.

Załączniki: