Żywność i klimat

Warszawa angażuje się w inicjatywy, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmiany klimatu. Jednym z obszarów zaangażowania miasta są działania na rzecz bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Prowadzimy między innymi działania edukacyjne i zachęcające mieszkańców do wprowadzania nowych nawyków związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności.

Warszawa bierze udział w międzynarodowym projekcie pn. „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”. Otrzymał on dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a jego celem jest stworzenie szerokiej, ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Najważniejszą grupą odbiorców „Food Wave” jest młodzież między 15 a 35 rokiem życia, którą chcemy angażować w działania i mobilizować do zmian. Jednakże partnerzy projektu, w tym m.st. Warszawa, zachęcają do udziału w kampanii również szersze grono odbiorców, kierując swoje działania informacyjne do mieszkańców miast europejskich.

Kampania koncentruje się na uświadamianiu grupy docelowej o powiązaniach istniejących między systemami żywnościowymi (na wszystkich etapach związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności) a zmianami klimatycznymi. Zachęca do przyjęcia bardziej zrównoważonego stylu życia. Pokazuje, że nasze wybory konsumenckie mogą się przyczynić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i bardziej odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów, łagodząc w ten sposób zmiany klimatu.

Udział m.st. Warszawy w projekcie związany jest z jego przystąpieniem w 2015 r. do Mediolańskiego Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej. Pakt Mediolański zobowiązuje do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. Aktywności podejmowane w ramach Paktu mają na celu zapewnienie zdrowej i niedrogiej żywności dla mieszkańców, ograniczenie marnowania żywności przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzenie i dostosowanie się do skutków zmian klimatycznych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z podjętymi przez Warszawę akcjami i zrealizowanymi wydarzeniami. Niech staną się inspiracją dla nas wszystkich. Razem działajmy na fali zmian!